افتتاح مرکز نگهداری فسیل‌های هفت میلیون ساله در قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید