افزون بر ۲ میلیارد تومان اعتبار سفر رییس‌جمهور به بنیاد شهید خراسان‌شمالی تخصیص یافت

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید