کنایه رئیس جبهه رهایی ملی تونس به قیس سعید: استبداد، بحران ها را افزایش می دهد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید